> ...
Get Adobe Flash player

 

 

AddThis Social Bookmark Button

Oto osobnik ze słynnej rodziny Hollandów i akt oskarżenia przeciwko niemu. Tak, tak, Żydzi bardzo często podpisywali volkslistę. Taki temat to nowość na stronie. Zapewniamy, że będzie więcej tego typu publikacji.


30 października 1947 r.

AKT OSKARŻENIA

przeciwko

Bertholdowi Hollandowi

oskarżonemu z art. 1 § 1 dekr. z dn. 28.6.1946 r. (Dz.U. Nr 41 oraz Nr 53, poz. 360)

Oskarżam

Berthold Hollanda, ur. 25.9.1904 r. w Żyrardowie, syna Ferdynanda i Julii, niekarany, aresztowany od dn. 6 X 1947 r. Przebywa na Sikawie od dnia 20 I 46 r.

o to że:

w roku 1940 w Łodzi będąc obywatelem polskim zgłosił swą przynależność do narodowości niemieckiej.

Czyn ten stanowi przestępstwo z art. 1 § 1 dekr. z dn. 28.6.1946 r. o odpowiedzialności karnej za odstępstwo od narodowości w czasie 1939-1945 (Dz.U. Nr 41 oraz Nr 53, poz. 360) i na podstawie art. 36 KPK oraz art. 2 dekretu z dnia 17 X 1946 r. (DZ.U. Nr 59 poz. 32) ulega rozpoznaniu przez Sąd Okręgowy w Łodzi.

UZASADNIENIE

Z załączonego do akt dochodzenia tzw. fragebogen w związku z volkslistą Nr 36079 wynika iż Berthold Holland podpisał go w Łodzi w 1940 r. Przeprowadzone dochodzenie nie potwierdziło tłumaczenia podejrzanego iż czynu tego dopuścił się z braku środków do życia jak również nie wyjaśniło innych danych uzasadniających zaniechania ścigania.

Lista osób podlegających wezwaniu na rozprawę:

1. Berthold Holland - Sikawa

Świadkowie:

1. Tadeusz Balceżak - Łódź

2. Pelagia Domańska - Łódź

3. Marian Gajewski - Łódź

michnik-1-9

Źródło: IPN Ld 92/1895

VII.K. 2410/47

 

 

Na zasadzie art. 286 KPK doręczyć oskarżonemu Bertholdowi Hellandowi odpis aktu oskarżenia z listą osób, które ma wezwać do Sądu i wykazem dowodów wskazanych przez oskarżyciela, oraz oznajmić oskarżonemu, że służy mu w terminie 7-dniowym zawitym od daty doręczenia, prawo wniesienia przeciw aktowi oskarżenia, sprzeciwu podpisanego adwokata. Wyjaśnienie oskarżonemu treści art. 296 KPK.

Sprawę rozpoznać w skaldzie: 1 sędziego i 2 ławników.

Zażądać personalii oskarżonego.

michnik-1-10

Łódź, dnia 29 listopada 1947 r.

Źródło: IPN Ld 92/1895

 

oncontextmenu="return false"> ... ...