> ...
Get Adobe Flash player

 

 

AddThis Social Bookmark Button

W dniu 26 września br., rozpoczął się przed Sądem Powiatowym dla m.st. Warszawy, proces p-ko Krzysztofowi Topolskiemu oskarżonemu o lżenie Narodu Polskiego oraz rozpowszechnienie fałszywych wiadomości.
Rozprawie przewodniczy SSP Robakowski, bronią adw. Biejat i Mizger-Chojnacki, oskarża wiceprokurator Górski.
Po odczytaniu aktu oskarżenia - Topolski nie przyznał się do zarzucanego mu czynu, potwierdził jednak całkowicie ustalenia śledztwa.
Przesłuchany w charakterze świadka Lech Bosek potwierdził swoje zeznania złożone w śledztwie, stwierdzając między innymi iż Topolski:
- w rozmowach używał formy my-wy, mając na względzie Żydów i Polaków,
- twierdził, iż Niemcy mają prawo do naszych ziem położonych na Mazurach i Pomorzu Szczecińskim,
- oświadczył, iż Żydzi winni sprawować władzę nad Polakami, gdyż są do tego predestynowani,
- swoich kolegów określił mianem antysemici.
Św. Jerzy Mazurek również potwierdził zeznania złożone w śledztwie, wskazując na szkodliwą działalność Topolskiego, w okresie zajść marcowych.
W dniu 26 bm., w dalszym ciągu zeznania składać będą świadkowie.
***
Zabezpieczenie procesu jest właściwe i panuje należyty porządek.
Przed salą rozpraw zauważono Szymona Szechtera, Ninę Karsov oraz Jana Olszewskiego.

pieczatka-msw

 

 

 

 


msw-naglowek

W dniu 27 bm., zeznania w dalszym ciągu składali świadkowie:

Św. Stanisław Kwitkiewicz zeznał, iż Topolski, w czasie zajść marcowych nawoływał do zmiany władz w PRL oświadczając, iż Żydzi są predestynowani do rządzenia Polakami.

Ponadto Topolski twierdził, „iż Żydzi mają takie samo prawo do Jerozolimy, jak Polacy do Ziem Zachodnich". Wypowiedziami Topolskiego, zebrani studenci byli oburzeni.

Charakteryzując osobę Topolskiego stwierdził, iż zaszła w nim zasadnicza różnica. Przed agresją Izraela zgadzał się z polityką naszego rządu, po agresji zaś, zajął wręcz wrogie stanowisko i dlatego uważa go za dwulicowca. Oburzony był wypowiedziami Topolskiego, w których wychwalał on radio „Wolna Europa".

Św. Jerzy Stefański zeznał, iż Topolski, w czasie zajść marcowych, twierdził, że Polacy pomogli Niemcom w eksterminacji Żydów. Przed wiecem na PW, w dniu 9 marca br., Topolski podburzał studentów do bicia członków ZMS, sprawujących funkcje porządkowe. Wydarzenia marcowe nazywał antysemityzmem.

Topolskiego określił, jako człowieka, który przed agresją Izraela, powołując się na stanowisko swego ojca, był aktywnym działaczem ZMS, natomiast po agresji, stosunek jego do władz partyjnych i rządowych uległ zasadniczej zmianie.

Św. Turkowski zeznał, że wiadomym mu jest, iż Topolski wypowiadał się, ku oburzeniu zebranych, iż „Wy macie takie samo prawo do Ziem Zachodnich, jak My do Jerozolimy". Dostojników partyjnych nazywał ciemniakami. Występował przeciwko organizacji ZMS i podburzał tłum do wrogich wystąpień. Jego zdaniem Topolski, był jednym z prowadzących wiec w dniu 9 marca br., na PW, aczkolwiek nie zasiadał w prezydium wiecu.

Św. Jerzy Woźnicki /świadek obrony/ scharakteryzował Topolskiego, jako wzór człowieka i obywatelka. Na pytanie oskarżyciela publicznego zeznał, iż o konieczności przybycia na rozprawą dowiedział się od ojca Topolskiego i adwokatów, z którymi na ten temat rozmawiał.

Św. Barbara Toruńczyk odmówiła składania zeznań powołując się na art. 96 kpk.

Pozostali świadkowie: Marcel Klimkowski, Hanna Biesiada, Andrzej Pietak, Irena Grudzińska, Zdzisław Adamczewski, Eugeniusz Gradowski, Tadeusz Masłowski, Andrzej Titkow i Andrzej Brodzki potwierdzili swoje zeznania złożone w śledztwie, oświadczając, iż Topolski wykrzykiwał w czasie wiecu na PW: „tajniaki MSW, antysemici, bić ich" itp.


W trzecim dniu procesu p-ko Krzysztofowi Topolskiemu głos zabrał oskarżyciel publiczny.

Wiceprok. Górski scharakteryzował działalność oskarżonego w czasie zajść marcowych, zwracając szczególną uwagę na:

- lżenie Narodu Polskiego,

- podburzanie tłumu do bicia działaczy ZMS,

- rozpowszechnianie fałszywych wiadomości.

Charakteryzując postawę oskarżonego wskazał, iż Topolski wykazał niewdzięczność wobec narodu, w którym żył i studiował. Wykazał ponadto kłamliwość wyjaśnień składanych przez oskarżonego oraz jego podwójne oblicze, przed agresją Izraela, kiedy to przywdział maskę rzekomego komunisty

Z uwagi na dużą społeczną szkodliwość czynu zażądał dla oskarżonego, wymierzenia mu kary 2 lat więzienia.

Adw. Biejat wskazał na młody wiek oskarżonego, lekkomyślność w jego wypowiedziach oraz niedojrzałość polityczną.


W dniu 30 września br., Sąd Powiatowy dla m.st. Warszawy uznał winnym:

Krzysztofa Topolskiego, lat 21 b. studenta UŁ

wyszydzania Narodu Polskiego i rozpowszechniania fałszywych wiadomości i skazał na 1 rok więzienia, utratę praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na przeciąg 2 lat oraz 5 tys. złotych grzywny.

W uzasadnieniu Sąd podkreślił, iż przy ferowaniu wyroku wzięto pod uwagę wysoki stopień szkodliwości społecznej czynu oskarżonego.

Sąd Powiatowy dla m.st. Warszawy skazał Władysława Siła-Nowickiego na karę 6 m-cy więzienia, z zawieszeniem wykonania kary na przeciąg 2 lat, za przechowywanie wrogich opracowań dot. stosunków Państwa do Kościoła.

W czasie ogłoszenia wyroku na sali obecnych było 100 osób, w tym: Aniela Steinsbergowa, Jan Olszewski, Szymon Szechter, Nina Karsov oraz 10 korespondentów zagranicznych.


msw-naglowek-2

 

W dniu 23 września br., przekazano do Prokuratury Wojewódzkiej dla m.st. Warszawy akta przeciwko:

Sewerynowi Blumsztajnowi i Janowi Lityńskiemu po zakończeniu czynności śledczych, z wnioskiem o wniesienie aktu oskarżenia z art. 36 mkk.

Z materiałów nieoficjalnych wynika, że:

- adw. Witold Lis-Olszewski proponował W. Siła-Nowickiemu zawiadomienie o jego rozprawie sądowej Naczelnej Rady Adwokackiej oraz Zrzeszenia Prawników Polskich,

podejrz. Seweryn BLUMSZTAJN

- oświadczył, iż żona D. Staszewskiego, w celu zamanifestowania wrogiej postawy wobec władz partyjnych i państwowych, nosiła na szyi złoty krzyżyk,

podejrz. Antoni ZAMBROWSKI

- w 1960 r., w czasie wycieczki zagranicznej „Batorym" poznał obywatela szwedzkiego narodowości żydowskiej, z którym dyskutował na temat stosunków społeczno-politycznych naszego kraju,

- stwierdza, „że przyjdzie okres, w którym osobistości niezgadzające się z polityką jego i ojca będą wieszane na kandelabrach przez odpowiednio uświadomioną klasę robotniczą".

zca-dyr-bs-msw

 

 

 

Źródło materiałów: IPN BU 0330/327, t. 86

oncontextmenu="return false"> ... ...