> ...
Get Adobe Flash player

 

 

AddThis Social Bookmark Button

FIJAŁKOWSKI JERZY - Geolog z Kielc

TAJNY WSPÓŁPRACOWNIK ZBRODNICZEJ SŁUŻBY BEZPIECZEŃSTWA

To przez takie szumowiny tysiące patriotów traciło życie. Inni nie mogli studiować, robić karier zawodowych. Tragedie rodzinne i złamane życie. Taka była Polska Rzeczpospolita Ludowa


Zobacz skany dokumentów

 

Niniejszym zobowiązuję się do zachowania tajemnicy treści rozmowy, przeprowadzonej u mnie przez funkcjonariusza Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Kielcach w dniu 9/XI/1948 r. W razie nagłośnienia wiadomej mi tajemnicy zostanę pociągnięty do odpowiedzialności sądowej o czym zostałem uprzedzony.

Fijałkowski


 

Kielce, dnia 2 IX 1953 roku

CHARAKTERYSTYKA

Fijałkowski Jerzy, s. Hipolita i Ireny z d. Enskaut, ur. 9 VI 1932 r. w Ludwinku pow. Lubartów woj. Lubelskie, narodowość i obywatelstwo polskie, pochodzenie społeczne obszarnicze, wykształcenie średnie, żonaty, zwód geolog, bezpartyjny, zam. Kielce, ul. Sienkiewicza 22 m 7.

W/w do 1939 r. był na utrzymaniu rodziców, ojciec jego pracował w Administracji Państwowej zajmował kierownicze stanowisko.

W czasie okupacji również przebywał przy rodzicach oraz w 1944 r. uczęszczał na komplety tajnego nauczania. Po wyzwoleniu Polski uczęszczał do gimnazjum im. Śniadeckiego w Kielcach, gdzie w 1950 r. ukończył dużą maturę. Na terenie wspomnianego gimnazjum należał do Sodalicji Mariańskiej oraz Zw. Harcerstwa Polskiego. W 1948 r. zorganizował grupę uczniów p.nz. „Związek Trzech Duchów". Grupa ta miała na celu hartowanie woli i odwagi, odbywała zbiórki na cmentarzu w Kielcach, prowadziła obserwację za podejrzanymi im osobami.

W 1949 r. wspomniana grupa uczni do której należał Fijałkowski Jerzy, Kubacki Wiesław, Starski Leon i inni wykonała napis na gmachu kościoła następującej treści: „Niech żyje komunizm - zakonnice do burdelu" oraz dokonała kradzieży zabytkowych przedmiotów ze wspomnianego kościoła. Ponadto wysyłała anonimy ostrzegawcze do profesorów i aktywistów ZMP itp. podpisując je pseudonimem „Mściciel".

W 1949 r. Fijałkowski Jerzy, Kubacki Wiesław i Starski Leon dokonali włamania do liceum im. Śniadeckiego w Kielcach skąd skradli dwa mikroskopy, które mieli zamiar sprzedać na terenie Krakowa przy pomocy studenta UJ Cedro Zbigniewa. Sprawcy wspomnianego incydentu zostali wykryci przez Sekcję IV Wydz. V lecz nie zostali aresztowani, a mikroskopy skradzione zostały zwrócone dyrekcji lic. im. Śniadeckiego w Kielcach.

Fijałkowski Jerzy po ukończeniu matury dwukrotnie składał papiery o przyjęcie go na wyższą uczelnię na Wydział Geologii lecz ze względu na skomplikowaną przeszłość oraz wrogi stosunek do obecnej rzeczywistości nie został dopuszczony. Wyrażał się do swych kolegów, że nie ma perspektyw obecnie studiować, trzeba poczekać aż się ustrój zmieni.

W/w na terenie Kielc utrzymuje kontakty z elementami młodzieży, które za swą wrogą postawę do obecnej rzeczywistości nie zostały dopuszczone na wyższe studia. Kontakty utrzymuje m.in. z Kubackiem Wiesławem, uczniem szkoły felczerskiej, Kramarz Jadwigą b. czł. Kom. Hufca ZHP w Kielczach, Czubakówną Barbarą drużynową b. ZHP, Turczynem Tadeuszem, Cedro Zbigniewem, Snarskiem Leonem, Winterem Adamem b. działaczem ZHP i innymi. Ponadto utrzymuje kontakty z byłymi członkami Sodalicji Mariańskiej i dział. ZHP z terenu m. Kielc, którzy obecnie przebywają na wyższych uczelniach.

Fijałkowski Jerzy obecnie pracuje w Instytucie Geologicznym w Kielcach i z racji swej pracy często jeździ po terenie woj. Kieleckiego i krakowskiego, i kontaktuje się z różnymi osobami.

Wspomniany do żadnej partii nie należy, w pracach społeczno-politycznych żadnego udziału nie bierze. Moralnie zachowuje się bez zastrzeżeń.

Ojciec w/w pochodzi z rodziny obszarniczej. Do 1939 r. pracował w instytucjach państwowych zajmując kierownicze stanowiska. W 1939 r. został powołany do WP, brał udział w kampanii wrześniowej. Po kapitulacji sanacyjnego rządu polskiego przedostał się do Anglii, gdzie był oficerem Armii Andersa. Obecnie również przebywa w Anglii w miejscowości Denley.

Z rodziną utrzymuje łączność drogą korespondencyjną. Przesyła paczki, wartościowe drobiazgi - złote wieczne pióra itp.

Matka Irena ur. 1907 r. bezpartyjna, pracuje w Centrali Handlowej Materiałów Budowlanych w Kielcach. W życiu politycznym żadnego udziału nie bierze. Jest bardzo religijna. Do obecnego ustroju i przemian społecznych ustosunkowana jest biernie.

Opracował:

Ref. Sekcji IV Wydziału V-go

/-/ Świątkowski R.-


 

Kielce, dnia 28 IX 1961 r.

„ZATWIERDZAM"

TAJNE

Nr rejestr. 410/60

OCENA PRACY

TW ps. „Świętokrzyski"

Nr rej. 410

TW ps. „Świętokrzyski" został pozyskany w październiku 1953 r. na zasadzie lojalności. Werbunek w/w był podyktowany koniecznością rozpracowania istniejących wówczas grup młodzieży skupiających się w Sodalicji Mariańskiej i prawicowego odłamu osób ze średniego aktywu ZHP - do których TW ps. „Świętokrzyski" miał bezpośrednie dotarcie. Obecnie z tych środowisk pozostały jednostki osób, którzy przebywają na terenie m. Kielc. Pozostali przebywają na terenie innych województw, bądź też po ukończeniu studiów nie powrócili do Kielc.

Tajny Współpracownik ps. „Świętokrzyski" obecnie ma 29 lat, jest z zawodu technikiem geologiem, o wykształceniu pół wyższym, jest dość inteligentnym, a w swoim zawodzie uchodzi za dobrego fachowca i w związku z tym jest dość dobrze sytuowany.

W/w od czasu pozyskania go do współpracy do końca 1960 r. pracował w kilku sprawach operacyjnego-sprawadzania, które zakończyły się realizacją, bądź też wyjaśnieniem sprawy. Poza sprawami był on także wykorzystywany do ustalania sytuacji i nastrojów w środowiskach inteligenckich /wrogich/ i klerykalnych.

Od początku 1961 r. TW ps. „Świętokrzyski" nie pracuje w żadnej sprawie operacyjnego rozpracowania, a otrzymywane materiały stanowiły materiały o wrogim ustosunkowaniu się do PRL niektórych osób bądź też o osobach dokonywających nadużyć w gospodarce narodowej.

TW ps. „Świętokrzyski" z racji swojego zawodu posiada szerokie kontakty wśród inteligencji kieleckiej jak: techników, archeologów, lekarzy oraz ludzi o poglądach klerykalnych, bądź też trudniących się spekulacją.

Nadmienić należy również o tym, że TW ps. „Świętokrzyski" od lat szkolnych jest mieszkańcem m. Kielc, co również stwarza mu możliwości utrzymywania kontaktów z różnymi osobami.

Od kilku lat do obecnej chwili pracuje na terenie woj. Kieleckiego mając nadzór techniczny nad kilkoma kamieniołomami, przez co większość dni i czasu spędza poza Kielcami.

Oceniając współpracę TW ps. „Świętokrzyski" to kształtuje się ona nie jednakowo. Są okresy aktywnej i sumiennej współpracy z jego strony i są okresy słabego wywiązywania się z polecanych mu zadań. Często TW „Świętokrzyski" posiadał uzasadnienia w usprawiedliwianiu się z uwagi na budowę własnego domu i związanych z tym sprawami. Obecnie w/w wyraża chęć do współpracy i polecone mu zadania wykonuje. Jest zdyscyplinowany i punktualny na spotkaniach. Na każde spotkanie przychodzi z przygotowanym doniesieniem. Stwierdzono także wyzbycie się przez niego, dokonywania własnych ocen, sytuacji politycznej w kraju bądź to za granicą, a ogranicza się on obecnie do podania informacji uzyskanych od zainteresowanych osób.

Mimo to TW ps. „Świętokrzyski" musi być kontrolowany na każdym spotkaniu oraz musi mu być zwracana uwaga na sposoby wykonywania zadania, ponieważ posiada on skłonności wykraczania poza ramy poleconych mu zadań. Wyraża się to z jego strony nazbyt obszerne lub natarczywe wyciąganie danych interesujących Sł. Bezp. co w konsekwencji może spowodować jego dekonspirację.

Ostatnie materiały operacyjne uzyskane od TW ps. „Świętokrzyski" charakteryzują osoby ze środowisk inteligenckich księży, elementy klerykalne i spekulujące pod względem ich wypowiedzi i zachowania się wobec wynikłych konfliktów politycznych między Wschodem a Zachodem oraz wytworzonej paniki wojennej w kraju.

Na najbliższy okres planuję wykorzystać TW ps. „Świętokrzyski" w następujących kierunkach:

1. Sprawdzenia jaką obecnie przejawiają działalność polityczną organizatorzy b. stowarzyszenia „Śniadecczyków" w Kielcach, którzy pracują w Teatrze im. Żeromskiego w Kielcach PTTK i Muzeum Świętokrzyskim w Kielcach.

2. Ustalić z kim nawiązał kontakty na terenie Polski ob. K.J. spośród turystów państw kapitalistycznych oraz czy utrzymuje z nimi nadal kontakty. Ob. K.J. jest archeologiem w Muzeum Świętokrzyskim w Kielcach.

3. Z uwagi na przetrzymywanie przez b. studentkę AGH w Krakowie a obecnie pracującą w Kielcach, literatury młodzieżowej organizacji „RZM" baczącej wśród studentów, sprawdzić na ile w/w ma obecnie jakieś powiązanie z tymi studentami przebywającymi na terenie innych województw.

4. Spowodowania wprowadzenia TW ps. „Świętokrzyski" do środowiska osób grupujących się wokół Towarzystwa Naukowego i PTTK w Kielcach.

5. Sprawdzania sytuacji i nastrojów wokół personelu administracyjnego i technicznego instytucji, w której TW pracuje, mając głównie na uwadze osoby znane z wrogiej postawy.

6. Wykorzystania dotychczasowych kontaktów wśród lekarzy i księży do zawarcia szerszych znajomości by znać sytuację w tych środowiskach inteligenckich.

7. Poza określonymi zadaniami TW ps. „Świętokrzyski" będzie nastawiony na wszechstronne wykorzystanie swoich możliwości /z uwagi na jego częsty pobyt w terenie powiatu/ do zbierania informacji o wrogiej działalności ze strony osób zajmujących wrogą postawę do PRL bądź też wytwarzających psychozę wojenną.

Powyższe założenia planuję wykonać do dnia 31 XII 1961 r.

Opracował:

/Wałek Mieczysław/

Odbito w 2-ch egz.

1 egz. teczka robocza

1 egz. teczka personalna

Opr. WM/MJ

Uwaga:

Stosunek do służby wojskowej. Szeregowy spec. 134, zdolny do służby nieliniowej. Zaliczony jako ponad kontyngentowy.

3 listopada 1962 r.

/podpis ręczny/

oncontextmenu="return false"> ... ...