> ...
Get Adobe Flash player

 

 

AddThis Social Bookmark Button

Załgany rodowód Adama Michnika

proces-luckiJarosław Kaczyński, opisując kiedyś zachowanie Michnika, podkreślał jego niebywałą skłonność do kłamstwa, to, że potrafi łgać w żywe oczy, dosłownie iść w zaparte. Trzeba przyznać, że szczyt łgarstwa osiąga Michnik już przy najnowszych opisach rodowodu swojej rodziny, kiedy na przykład stara się maksymalnie wybielić postać swego ojca Ozjasza Szechtera, członka Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Zachodniej Ukrainy. Pisze o nim, że czuł się on jak „absolutnie polski Polak” („Między panem a plebanem”, Kraków 1995, s. 50). Nie wyjaśnia tylko nigdzie, czego ten „absolutnie polski Polak” szukał w Komunistycznej Partii Zachodniej Ukrainy i jak zawędrował na sam jej wierzchołek z tą swą rzekomą „dumą z polskiej tożsamości” (tamże, s. 50).
Przypomnijmy, że Komunistyczna Partia Zachodniej Ukrainy konsekwentnie dążyła do rozbicia Polski, oderwania wielkiej części jej ziem i przyłączenia do już rusyfikowanej skrajnym sowieckim terrorem wschodniej Ukrainy. Dodajmy, że według książki H. Piecucha „Akcje specjalne” (Warszawa 1996, s. 76), ten „absolutnie polski Polak” Ozjasz Szechter był starym, wypróbowanym agentem Moskwy w Polsce. I wchodził wraz z Brystygierową, Bermanem, Chajnem, Groszem, Kasmanem i innymi w skład wydzielonej komórki, bezpośrednio podporządkowanej Moskwie.

Proces łucki – proces sądowy w Łucku w 1934 r., w wyniku którego skazano działaczy Komunistycznej Partii Zachodniej Ukrainy za zdradę stanu na rzecz ZSRR.
W wyroku, który zapadł 14 kwietnia 1934 r., postanowiono o karach od
3 do 8 lat pozbawienia wolności. Na 8 lat skazano 14 oskarżonych: Pawłyka, Szechtera, Stolarczyka, Kupranyca, Stupa, Galińskiego, Kowala, Kuszko, Branowitzera, Durdełłę, Jaworskiego, Oleksiuka i Habermana. 13 oskarżonych sąd skazał na 7 lat, 10 oskarżonych na na 6 lat.
W 1935 na mocy amnestii większość skazanych zwolniono przedterminowo. Osoby te powróciły do działalności komunistycznej, jednak niektórzy z nich zostali usunięci z partii bądź zawieszeni z uwagi na zbyt daleko posuniętą,
w ocenie KPZU, współpracę z Policją podczas śledztwa. Niektórzy z nich przyczynili się do budowy tzw. Polski Ludowej, jak np. Ozjasz Szechter czy Eugeniusz Kuszko, który został generałem tzw. LWP i szefem Głównego Zarządu Politycznego WP.

biliet-szechter
Brat – morderca sądowy
W „Między panem a plebanem” (op. cit., s. 50) znajdujemy kolejne łgarstwo Michnika o ojcu: „Przez wszystkie lata bardzo konsekwentnie unikał peerelowskiej kariery”. Jak więc wytłumaczyć piastowanie przez Ozjasza Szechtera w czasach stalinowskich stanowiska zastępcy redaktora naczelnego skrajnie serwilistycznego organu związków zawodowych – „Głosu Pracy” (od 1 stycznia 1951 r. do 11 marca 1953 r.). Ciekawe, że szefem Szechtera w tej gazecie kadłubowych związków zawodowych był Bolesław Gebert, ojciec obecnego podwładnego Michnika – Dawida Warszawskiego (Geberta).
Wpływ wychowawczy „wielkiego antykomunisty” Ozjasza Szechtera jakoś nie zaszkodził w PRL-owskiej karierze starszego brata Adama – mordercy sądowego Stefana Michnika. Należy on do grupy stalinowskich katów, którzy winni odpowiadać przed sądem Rzeczypospolitej za zbrodnie przeciwko Narodowi Polskiemu. Prezes Sądu Najwyższego Adam Strzembosz pisał na łamach „Rzeczpospolitej” (z 18 marca 1996 r.) o kapitanie Stefanie Michniku jako członku jednej z dwóch grup sędziów najbardziej odpowiedzialnych za mordercze wyroki. Był on bowiem członkiem grupy sędziów, którzy orzekali wyroki śmierci w sprawach, w których doszło później do pełnej pośmiertnej rehabilitacji osób skazanych na śmierć.


AKADEMIA
WOJSKOWO-POLITYCZNA
im. F. Dzierżyńskiego

TAJNE

Egz. Nr…

OPINIA SŁUŻBOWA

Za okres od X 1954 r. do X 1955 r. na por. Michnik Stefana s. Ozjasza

michnik-1-11. Stanowisko oponowanego – Kierownik Gabinetu Katedry Nauk Wojsk. Praw.

2. Rocznik – 1929

3. Wykształcenie wojskowe w LWP – Oficerska Szkoła Prawnicza

4. Pochodzenie społeczne – inteligencja pracująca

6. Przynależność partyjna – PZPR

TREŚĆ OPINII

Por. Michnik jest oficerem mało zdyscyplinowanym, niesystematycznym i ślamazarnym w pracy. Jako Kierownik Gabinetu Naukowego Fakultetu Wojskowo-Prawniczego nie potrafił, mimo wielokrotnych moich wskazówek, urządzić gabinetu i zaopatrzać go należycie w literaturę naukową. Przez swoją ślamazarność dopuścił do powstania poważnych braków wśród książek i czasopism. Ani oddziaływanie ze strony dowództwa i Organizacji Partyjnej, ani kary dyscyplinarne nie potrafiły dokonać zasadniczego przełomu w jego postępowaniu. Środki te wywołują u niego poprawę tylko na bardzo krótki czas, po czym następuje powrót do dawnego stanu. W związku z tym trudno mu powierzyć jakiekolwiek długofalowe i bardziej samodzielne zadanie.

Niezależnie od powyższych wad por. Michnik jest oficerem inteligentnym i ma zainteresowania naukowe. Jest dobrze zorientowany w wydarzeniach politycznych i w życiu kulturalnym. W studiach zaocznych na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego osiągał dobre wyniki. W ubiegłym roku akademickim jako student IV kursu nie przystąpił do szeregu egzaminów końcowych motywując to chorobą i uzyskał od kierownictwa Studium Zaocznego odroczenie tych egzaminów na późniejszy termin.

Zdając sobie sprawę ze swoich wad nie walczy o ich wykorzenienie. Usiłuje natomiast usprawiedliwiać swe postępowanie niejednokrotnie w sposób wykrętny. Okazując zewnętrzny szacunek wobec przełożonych w rzeczywistości nie dokłada starań w kierunku wykonywania ich poleceń. U słuchaczy Fakultetu nie cieszy się autorytetem ze względu na złe wyniki swojej pracy.

Ostatnio założył rodzinę, lecz wskutek trudności mieszkaniowych mieszka wraz z żoną w rodzinie swego ojczyma. Prowadzi oszczędny i skromny tryb życia, nałogom nie ulega.

KOMENDANT
FAKULTETU WOJSKOWO-PRAWNICZEGO
AKADEMII WOJSKOWO-PRAWNICZEJ
im. F. Dzierżyńskiego

ŁUSTACZ – płk

Źródło: IPN BU 2174/8149

Komisja z opinią na por. Michnik Stefana zgadza się, dodając jednak, że ze względu na fakt, że wady o których mowa w opinii na przestrzeni służby powtarzają się, przydatność por. Michnik do służby wojskowej jest mała.

michnik-1-2
Opinię zatwierdzam.
KOMENDANT
AKADEMII WOJSKOWO-
POLITYCZNEJ
im. F. Dzierżyńskiego
Hofman Jan – płk
Źródło: IPN BU 2174/8149


michnik-1-3Program praktyki indywidualnej dla asesora WSR W-wa ppor. Michnika Stefana na okres od listopada 1951 r. do kwietnia 1952 r.

Lp./Treść/Czasookres

1. Prowadzenie całokształtu własnej kancelarii sędziowskiej /książka podręczna, inne książki i zeszyty, jak wykaz rozesłanych wezwań świadków, wykaz dostarczonych na oddział maszynowy brudnopisów, oryginałów wyroków, wyciągów z wspólnych protokołów posiedzeń niejawnych itp. dla powielenia rozpisywania rozpraw, wykonywanie innych zarządzeń, sporządzanie konceptów pism itd./ - nadzór mjr Widajlistopad, grudzień 1951 r. styczeń 1952 r.

2. Kierowanie w tymże zakresie pracą sekretarza własnej kancelarii sędziowskiej, nadzór: płk Wareckiluty, marzec, kwiecień 1952 r.

3. Referowanie podań na posiedzeniach niejawnych /w sprawach o warunkowe zwolnienie, ułaskawienie i innych/, sporządzanie wyciągów dla powielania przez oddział maszynowy itp. – po 20 spraw miesięcznie – nadzór: mjr Widaj - listopad 1951 r. do kwietnia 1952 r.

4. Protokołowanie ważniejszych rozpraw wg decyzji Szefa Sądu – po 2-3 sprawylistopad, grudzień 1951 r., styczeń 1952 r.

5. Referowanie aktów oskarżenia na posiedzeniach przygotowawczych, łącznie ze sporządzeniem wyciągów dla akt i planów rozpraw – nadzór: płk Warecki, po 5-8 spraw miesięcznielistopad 1951 r. do kwietnia 1952 r.

6. Uczestniczenie w poważniejszych rozprawach w charakterze wotanta – wg decyzji szefa Sądu listopad 1951 r. do kwietnia 1952 r.

7. Prowadzenie rozpraw z wydaniem wyroku

a/ w sprawach o wydanie wyroku łącznego po 2-3 spraw miesięcznie

b/ w sprawach typowych lub mniej zawiłych szczególnie z art. 4 § 1, 14 § 1 i 18 § 1 MKK – po 2-3 sprawy miesięcznie

c/ łatwiejszych sprawach z KKWP lub KK – po 1-2 spraw miesięcznie, od prostszych do coraz to trudniejszych – nadzór: płk Warecki – dobór: mjr Widajlistopad 1951 r. do kwietnia 1952 r.

8. Uczestniczenie w komisjach kontrolnych /np. nad kanc. tj., nad arch., nad inwentarzem itp./ - nadzór: płk Wareckilistopad 1951 r. do kwietnia 1952 r.

9. Uczestniczenie we wszystkich czynnościach sędziowskich, jak odprawy na tematy zawodowe, omawianie bieżących orzecznictw, szkolenie zawodowe itp. – nadzór: mjr Widaj, listopad 1951 r. do kwietnia 1952 r.

 

Źródło: IPN BU 2174/8149
ZARZĄD SĄDOWNICTWA WOJSKOWEGO

Warszawa, dnia 11 X 1956 r.

Wyciąg


michnik-2-6Ja kpt. Michnik Stefan
PRZYSIĘGAM
strzec niezłomnie wolności, niepodległości i granic Polski Ludowej przed zakusami imperializmu, a w razie potrzeby, nie szczędząc krwi ani życia, mężnie walczyć w obronie mojej ojczyzny aż do pełnego zwycięstwa nad wrogiem, stać nieugięcie na straży pokoju w jednym szeregu z Armią Radziecką i innymi sojuszniczymi armiami w razie napaści walczyć w braterskim przymierzu o świętą sprawę niepodległości, wolności i szczęścia ludu.
PRZYSIĘGAM
służyć ze wszystkich sił Polsce Ludowej, bronić niezłomnie praw ludu pracującego, stać nieugięcie na straży władzy ludowej, dochować wierności Prezydentowi Rzeczypospolitej.
PRZYSIĘGAM
Narodowi Polskiemu: być uczciwym, zdyscyplinowanym i czujnym żołnierzem Polski Ludowej, przykładając się gorliwie do szkolenia wojskowego, wykonywać dokładnie rozkazy przełożonych  i przepisy regulaminów, dochować ściśle tajemnicy wojskowej i państwowej, strzec pilnie mienia wojskowego i społecznego i nie splamić nigdy honoru i godności żołnierza polskiego.
Przysięgę powyższą złożyłem dnia
15 stycznia 1949 r.

michnik-2-7

 

 


Źródło: IPN BU 2174/8149


 

MINISTERSTWO
OBRONY NARODOWEJ
Warszawa, dnia 29 lipca 1957 r.


WYCIĄG Z ROZKAZU
PERSONALNEGO
Nr 0735 z dnia 26 lipca 1957 r.


Na podstawie art. 42 dekretu z dnia 19 kwietnia 1951 r. /Dz.Ust. nr 22 poz. 172 i z 1952 r. nr 49 poz. 324/, rozkazuję zwolnić z wojskowej służby zawodowej i przenieść do rezerwy:
w służbie sprawiedliwości
z powodu niemożliwości wykorzystania w wojskowej służbie zawodowej ze względów organizacyjnych – art. 42 pkt. 5:
44. Kapitan – Michnik Stefan s. Ozjasza – Instruktor Wydziału Wyszkolenia Oddziału I Organizacji i Planowania Zarządu Sądownictwa Wojskowego.


WICEMINISTER
OBRONY NARODOWEJ
SZEF GŁÓWNEGO
ZARZĄDU POLITYCZNEGO
/-/ Janusz ZARZYCKI
Generał Dywizji

MINISTER
OBRONY NARODOWEJ
/-/ Marian SPYCHALSKI
Generał Broni
Źródło: IPN BU 2174/8149

 


ROZKAZ OFICERSKI
Nr 013/51


Ppor. Stefan Michnik asesor Wojskowego Sądu Rejonowego w Warszawie otrzymał w dniu 16 października 1951 r. pisemny rozkaz przepisania protokołowanych przez siebie protokołów (nieczytelne) – na nowo, otrzymując termin do wykonania powyższego na dzień 22 października 1951 r., w którym to dniu poleciłem mu się zgłosić z przepisanymi protokołami w obecności kierownika sekretariatu. Ppor. Michnik otrzymanego polecenia nie wykonał ani w dniu (nieczytelne) i dopiero na moje pytania w dniu 24 bm. dlaczego rozkazu nie wykonał, iż przepisane protokóły przedstawi nazajutrz, nie potrafiąc wytłumaczyć niewykonania rozkazu do dnia 24 października 1951 r. Nie potrafił on również wytłumaczyć dlaczego w poleconym mu terminie nie zgłosił się do szefa z prośbą, o prolongatę tego terminu. Na skutek wydanego mu polecenia  przedstawił on przepisane protokóły dopiero w dniu 26 października 1951 r. przy czym protokóły te nie były całkowicie wykończone, a mianowicie brakowało w protokółach oświadczeń Prokuratora i podpisów Referentów. Ppor. Michnik dalej w archiwum w dniu 16 października 1951 r. otrzymał pismo Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Warszawie w sprawie Grotkowskiego Kazimierza s. Jana Sr. 941/49 o udzielenie akt do wglądu, a które to akta sprawy znajdowały się w jego kancelarii na posiedzenie niejawne od dnia (nieczytelne) października 1951 r. W dniu 15/10 br. na posiedzeniu niejawnym otrzymał on na piśmie od Szefa Sądu polecenie przesłania tychże akt do Prokuratury oraz (nieczytelne) tam równorzędnie według właściwości podania skazanego. Jedno i drugie polecenie wykonał ppor. Michnik dopiero w dniu 24 października br., a wiec po upływie 9 dni od daty posiedzenia niejawnego, a 14 dni od daty otrzymania pisma Wojskowej Prokuratury Rejonowej o udzielenie do wglądu akt sprawy.

Powyższe wypadki świadczą o całkowitym lekceważeniu swych obowiązków przez ppor. Michnika, jako też lekceważeniu powierzonych mu rozkazów, o jego braku zdyscyplinowania, braku poczucia obowiązkowości i odpowiedzialności oraz wyjątkowej jego ślamazarności w pracy idącej w parze z lenistwem.

Mając na uwadze, że powyższe zaniedbania – których ppor. Michnik nie potrafił nawet wytłumaczyć – nie są pierwszymi, a cała (nieczytelne) powyższych zaniedbań i niedbalstw w powierzonej mu pracy trwa od dłuższego już czasu oraz mając z drugiej strony na uwadze jego dotychczasową niekaralność, karzę ppor. Stefana Michnika na zasadzie odnośnych przepisów Regulaminu Dyscyplinarnego Sił Zbrojnych RP – karą nagany.

Rozkaz niniejszy podać do wiadomości  oficerów służby sprawiedliwości tut. Sądu oraz uwidocznić karę w jego aktach personalnych.


Źródło: IPN BU 2174/8149


ROZKAZ OFICERSKI
Nr 02/52

Ppor. Michnika Stefan, asesor Wojskowego Sądu Rejonowego w Warszawie wydał w dniu 26.11.1951 r. wyrok w sprawie p-ko Grabowskiemu Mieczysławowi. Pomimo, że wyrok ten uprawomocnił się z dniem 3.12.1951 r. ppor. Michnik nie wysłał jego odpisów do wykonania aż dopiero w dniu 22.01.1952 r., gdy sprawa powyższego zaniedbania została spostrzeżona w toku kontroli repertorium przez majora Adamowskiego Piotra.

Analogicznie wydany przez ppor. Michnika Stefana w sprawie Sr. 962/51 wyrok p-ko Bojańczykowi Józefowi – Ryszardowi z dnia 18 grudnia 1951 r., który się uprawomocnił w dniu 21 grudnia 1951 r. – został wysłany do wykonania dopiero w dniu 24.01.1952 r.

Ppor. Michnikowi wiadome było, że wyroki do wykonania winny być przesyłane niezwłocznie po ich uprawomocnieniu się. Ewentualne oczekiwanie w ciągu paru dni na nadesłanie skargi rewizyjnej jest w tych sprawach bez znaczenia, gdyż przeszło miesięczne niedbalstwo w prowadzeniu tych spraw posiada swoją wymowę.

Podobne niedbalstwo w załatwieniu spraw nastąpiło u ppor. Michnika Stefana nie tylko na tle opieszałego wykonywania prawomocnych wyroków. A to w sprawie Sr. 1821/59 ppor. Michnik Stefan od dnia 10.12.1951 r. do dnia 15.01.1952 r. zaniechał zreferowania na posiedzeniu niejawnym wniosku Wojskowego Prokuratora Rejonowego w Warszawie o uchylenie zabezpieczenia przepadku mienia co do osk-nej Kamińskiej Heleny. Powyższe zaniedbanie było tym bardziej karygodne, że w dniu 17.12.1951 r. nadesłane zostało pismo Naczelnego Prokuratora Wojskowego z prośbą o przesłanie akt do wglądu, co wcale nie ponagliło ppor. Michnika do załatwienia wyżej wspomnianego wniosku. Ppor. Michnik również przez nadmiernie długi okres załatwiał w tej samej sprawie podanie  innego skazanego Wasilewskiego – o przysłanie mu odpisu wyroku. Pomimo, iż w sprawie tej ppor. Michnik Stefan pokwitował otrzymanie przepisanego egzemplarza wyroku w dniu 11 grudnia 1951 r. – nie wysłał go skazanemu stosownie do jego prośby jeszcze z października 1951 r. – aż po połowie stycznia 1952 r.

Ppor. Michnik Stefan powołuje się w swojej obronie co do tych spraw na rzekomo obciążenie pracą oraz na brak sekretarki. Gdy się zważy, że kancelaria ppor. Michnika Stefana jest kancelarią najmniejszą w Sądzie – obrona jego jest bez jakiegokolwiek znaczenia. Wymienione sprawy wymagały zredagowania jedynie odpowiednich pism przewodnich, przeważnie na formularzach jak w sprawach wykonywania wyroków  oraz sporządzenia wyciągu z protokołu posiedzenia niejawnego, przy czym załatwienie tych spraw nie przekraczałoby więcej jak 2 godzin co najwięcej. Ppor. Michnik w posiedzeniach niejawnych uczestniczył, nie wspomniał nic jednakże, że ma do zreferowania sprawę o uchylenie przepadku mienia. Ppor. Michnik również nie meldował nigdy konkretnie, z jakimi sprawami i z jakich przyczyn popada w zaległości. Niezałatwienie powyżej wymienionych spraw przez czas dłuższy nastąpiło wyłącznie z powodu niedbałego i wyjątkowo niechlujnego odniesienia się ppor. Michnika Stefana do powierzonych mu czynności powoływanie się ppor. Michnika Stefana na brak sekretarki jest wobec szczupłości agend jego kancelarii zupełnie nieistotne. Przedstawiona przez ppor. Michnika Stefana tabelka za styczeń 1952 r., obrazująca jego uczestnictwo w rozprawach w charakterze wotanta – zupełnie go nie usprawiedliwia, gdyż notoryjnie wiadomo jest, że rozprawy rozpoczynają się najczęściej o godzinie 10-tej a zwykłe grubo później i przez te dwie godziny co najmniej dziennie mógł ppor. Michnik Stefan przy odrobinie dobrej woli do ich wykonania – załatwić.

W ppor. Michnika Stefana nie są to zresztą odosobnione wypadki niedbałego podejścia do pracy. Wyrazem tego było ukaranie już ppor. Michnika Stefana za poprzednie niedbalstwa karą orzeczoną w rozkazie oficerskim Nr 013/51.

Mając powyższe na uwadze, a ponadto szereg ustnych upomnień i nagan przednio i w międzyczasie udzielonych, uznając tłumaczenie się ppor. Michnika Stefana co do wyżej wymienionych spraw za bezsensowne, a stosunek do zadań służbowych za lekceważący – karzę ppor. Michnika Stefana na zasadzie odnośnych przepisów Regulaminu Dyscyplinarnego Sił Zbrojnych RP karą dwudniowego aresztu domowego z przywiązanymi do tej kary konsekwencjami.

Karę aresztu należy odbyć w dniach
2 i 3 lutego br.

Kierownik sekretariatu poda ukaranemu do wiadomości i stosowania art. 16 i 17 RegulaminuDyscyplinarnego Sił Zbrojnych RP.

Rozkaz niniejszy podać do wiadomości oficerów służby sprawiedliwości Wojskowego Sądu Rejonowego w Warszawie oraz uwidocznić karę w aktach personalnych ppor. Michnika Stefana.

Szef Wojskowego Sądu Rejonowego w Warszawie

(-) Warecki Aleksander płk.

Źródło: IPN BU 2174/8149


TAJNE

Egz. Nr 2

SZEF WOJSKOWEGO

SĄDU REJONOWEGO w Warszawie

/do rąk własnych/

Przeglądając akta sprawy Nr Sr. 589/52 p-ko Nowakowskiemu Stanisławowi s. Michała, oskarżonemu z art. 27 KKWP w zw. z art. 225 § 1 KK /przewodniczył ppor. Michnik/ - stwierdzam w protokole rozprawy /k. 77-81/ z dnia 29.7.1952 r. cały szereg rażących uchybień:

1/ protokół rozprawy sporządzony został lakonicznie, niezrozumiale /stylem telegraficznym/ i nie odzwierciedla przebiegu rozprawy – np. zeznanie świadka Stankiewicza Eugeniusza /K. 79/, jak należy przypuszczać, głównej sprężyny zabójstwa zaprotokołowano „dowiedziałem się, że we wsi Rososzka oskarżony zamieszkuje na gospodarstwie ojca”. Jeżeli uważa się, że Stankiewicz był szwagrem oskarżonego, nie jest zrozumiałym zwrot „dowiedziałem się”, a co ma wspólnego fakt zamieszkiwania oskarżonego na gospodarstwie ojca Stankiewicza – z daną sprawą nie wiadomo. O samym zabójstwie ani o roli Nowakowskiego nic nie zaprotokołowano, jakkolwiek świadek Stankiewicz w śledztwie zeznał na ten temat obszernie. W protokole zeznań tego świadka figuruje niezrozumiałe, nie mające związku z treścią jego zeznań zdanie – „ta akcja był wsadzona przez Krupę”.

W zeznaniach świadka Krupy Janina /K. 79 odwrót/ zaprotokołowano m. innymi „mąż był zabrany” – nie wiadomo przez kogo, dokąd, w jakim celu, dalej „mąż został uniewinniony” – nie zaprotokołowano pod jakim zarzutem pozostawał mąż świadka i od czego został uniewinniony – co niewątpliwie miało znaczenie dla sporawy.

Zeznania dalszych świadków i wyjaśnienia oskarżonego, zaprotokołowano również w sposób fragmentaryczny i niezrozumiały.

2/ Przed rozpoczęciem postępowania dowodowego przewodniczący nie pouczył oskarżonego w trybie art. 217 KWPK o przysługującym mu prawie zadawania pytań przesłuchiwanym osobom i składania wyjaśnień co do każdego dowodu.

3/ W protokóle mylnie cytowano brzmienie artykułów KWPK np. /karta 80/ art. 222 § 2 KWPK.

4/ Protokół jest niechlujny i zawiera szereg błędów gramatycznych i stylistycznych.

Sporządzenie takiego protokołu stanowiło m. innymi podstawę do uchylenia wyroku przez Najwyższy Sąd Wojskowy.

Powyższe wskazuje, że sąd nie docenia wagi tego rodzaju dokumentów jak protokół rozpraw, który jest podstawą do wydania wyroku i stanowi wyłączny dowód zachowania form postępowania, - a przewodniczący rozprawy bezkrytycznie i bez poczucia odpowiedzialności podpisuje protokół rozprawy.

Wytykam powyższe uchybienie asesorowi ppor. Michnik Stefanowi, upominam go i ostrzegam, że w przyszłości będę pociągał winnych dopuszczenia się tego rodzaju uchybień – do odpowiedzialności dyscyplinarnej według przepisów rozdz. II Prawa o ustroju Sąd. Wojsk. i Prok. Wojsk.

Polecam odczytanie i omówienie niniejszego na odprawie aparatu operacyjnego Sądu – oraz czuwanie i roztaczanie należytej opieki, zwłaszcza nad młodymi oficerami służby sprawiedliwości by protokóły rozpraw sporządzane były zgodnie z przepisami KWPK i z większym poczuciem odpowiedzialności.

SZEF ZARZĄDU

SĄDOWNICTWA WOJSKOWEGO

KARLINER Oskar

Pułkownik

Źródło: IPN BU 2174/8149


michnik-1-6

ZARZĄD SĄDOWNICTWA

WOJSKOWEGO

Warszawa, dnia 11 X 1956 r.

Wyciąg

ROZKAZ Nr 15

W związku z Trzynastą Rocznicą Ludowego wojska Polskiego:

Za sumienne i gorliwe pełnienie służby na zasadzie art. 85 pkt. b Regulaminu Dyscyplinarnego Sił Zbrojnych PRL, w drodze wyróżnienia daruję niżej wymienione kary dyscyplinarne:

kpt. Michnikowi Stefanowi, s. Ozjasza

a/ karę nagany wymierzoną w dniu 29 października 1951 r. Rozkazem Oficerskim Nr 013/51 i karę 2-dniowego aresztu domowego wymierzoną w dniu 29 stycznia 1952 r. Rozkazem Oficerskim Nr 02/52 przez Szefa Wojskowego Sądu Rejonowego w Warszawie;

b/ karę nagany wymierzoną w dniu 20 sierpnia 1955 r. Rozkazem Oficerskim Nr 0106 przez Komendanta Fakultetu Wojskowo-Prawnego;

c/ karę upomnienia ogłoszoną w Rozkazie Oficerskim Nr 0120 w dniu 24 października 1955 r. i karę 5-dniowego aresztu domowego wymierzoną w dniu 5 grudnia 1955 r. Rozkazem Oficerskim Nr 0137 przez Komendanta akademii Wojskowo-Politycznej.

SZEF ZARZĄDU

SĄDOWNICTWA WOJSKOWEGO

/-/ KARLINER Oskar

Pułkownik

Źródło: IPN BU 2174/8149


MINISTERSTWO
OBRONY NARODOWEJ


Warszawa, dnia 29 lipca 1957 r.


WYCIĄG Z ROZKAZU
PERSONALNEGO
Nr 0735 z dnia 26 lipca 1957 r.


Na podstawie art. 42 dekretu z dnia 19 kwietnia 1951 r. /Dz.Ust. nr 22 poz. 172 i z 1952 r. nr 49 poz. 324/, rozkazuję zwolnić z wojskowej służby zawodowej i przenieść do rezerwy:
w służbie sprawiedliwości
z powodu niemożliwości wykorzystania w wojskowej służbie zawodowej ze względów organizacyjnych – art. 42 pkt. 5:
44. Kapitan – Michnik Stefan s. Ozjasza – Instruktor Wydziału Wyszkolenia Oddziału I Organizacji i Planowania Zarządu Sądownictwa Wojskowego.

 


WICEMINISTER
OBRONY NARODOWEJ
SZEF GŁÓWNEGO
ZARZĄDU POLITYCZNEGO
/-/ Janusz ZARZYCKI
Generał Dywizji

MINISTER
OBRONY NARODOWEJ
/-/ Marian SPYCHALSKI
Generał Broni
Źródło: IPN BU 2174/8149


ZOBOWIĄZANIE

 

michnik-3-1

Ja niżej podpisany

kpt. Michnik Stefan s. Ozjasza oświadczam, że znane mi są przepisy dekretu z dnia 26 października 1949 r. /Dz.U. RP Nr 55 z dnia 2 listopada 1949 r. poz. 437/ o ochronie tajemnicy państwowej i służbowej.
Wierny przysiędze wojskowej świadom jestem obowiązku zachowania tajemnicy wojskowej i państwowej również po zwolnieniu z wojskowej służby zawodowej, że w szczególności nie wolno mi ujawnić nazw jednostek, w których pełniłem służbę.
Dla uniknięcia możliwości ujawnienia spraw stanowiących tajemnicę wojskową i państwową zobowiązuję się zachować należytą czujność i ostrożność w wypowiadaniu się i nie prowadzić rozmów z nikim na powyższe tematy.
Jednocześnie stwierdzam, że świadom jestem odpowiedzialności karnej, która grozi mi za naruszenie obowiązku zachowania tajemnicy wojskowej i państwowej.

michnik-1-7


Źródło: IPN BU 2174/8149


WYROK W IMIENIU
POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ

Dnia 28 grudnia 1956 r.

Sąd Wojewódzki dla m.st. Warszawy, Wydział II Cywilny w składzie:

Przewodniczący:

Sędzia S.W. J. Ku

bicz

Ławnicy:

B. Morsakówsko, A. Kakuch

Protokólant: J. Kińska

Po rozpoznaniu w dniu 28 grudnia 1956 r. sprawy z powództwa Barbary Michnik przeciwko Stefanowi Michnik o rozwód: orzeka rozwód związku małżeńskiego zawartego w dniu 28 czerwca 1955 r. za aktem Nr I 854/1955 w Urzędzie Stanu Cywilnego Warszawa-Śródmieście pomiędzy Stefanem Michnik, synem Ozjasza i Heleny Michnik z d. Michnik, urodzonym dnia 29 września 1929 r. w Drohobyczu i Barbarą – Marią Kasińską, córką Zbigniewa – Tadeusza i Leonii z Kobyłeckich, urodzoną dnia 18 lipca 1936 r. w Łaszewie pow. Wieluń.

Wpis sądowy oznacza na 1500 zł i nakazuje pobrać na rzecz Skarbu Państwa tytułem uzupełnienia wpisu sądowego od powódki kwotę 200 zł a od pozwanego kwotę 1000 zł.

Za zgodność

Odpis niniejszy wydaje się na zasadzie art. 34 § 2 KPC z akt Sądu Wojewódzkiego w Warszawie Nr II C.2308/56 pozwanemu Stefanowi Michnikowi jako prawomocną

Opłatę kancelaryjną w kwocie
10 zł pobrano

Warszawa, dnia 11 lutego 1957 r.

Kierownik Sekretariatu /podpis nieczytelny/ pieczęć okrągła o brzmieniu Sąd Wojewódzki Warszawa.

Źródło: IPN BU 2174/8149


Wyjechał do Izraela...

michnik-do-izraela

michnik-3-3

michnik-3-4


oncontextmenu="return false"> ... ...